تبلیغات
اس ام اس های زیبا - سخن بزرگان-8
تاریخ یك ماشین خودكار و بی راننده نیست و به تنهایی استقلال ندارد، بلكه تاریخ همان خواهد شد كه ما می خواهیم.

((ژان پل سارتر))
بشر به خوشبختی خیلی زود عادت میکند و چون خیلی زود عادت میکند خیلی زود هم فراموش میکند که خوشبخت استآنچه جذاب است سهولت نیست، دشواری هم نیست، بلكه دشواری رسیدن به سهولت استوقتی توبیخ را با تمجید پایان می دهید، افراد درباره رفتار و عملكرد خود فكر می كنند، نه رفتار و عملكرد شما
سخت كوشی هرگز كسی را نكشته است، نگرانی از آن است كه انسان را از بین می برد

اگر همان كاری را انجام دهید كه همیشه انجام می دادید، همان نتیجه ای را می گیرید كه همیشه می گرفتید

افراد موفق كارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلكه كارها را بگونه ای متفاوت انجام می دهند

پیش از آنكه پاسخی بدهی با یك نفر مشورت كن ولی پیش از آنكه تصمیم بگیری با چند نفر
كار بزرگ وجود ندارد، به شرطی كه آن را به كارهای كوچكتر تقسیم كنیم
كارتان را آغاز كنید، توانایی انجامش بدنبال می آید
انسان همان می شود كه اغلب به آن فكر می كند
همواره بیاد داشته باشید آخرین كلید باقیمانده، شاید بازگشاینده قفل در باشد
تنها راهی كه به شكست می انجامد، تلاش نكردن است
دشوارترین قدم، همان قدم اول استعمر شما از زمانی شروع می شود كه اختیار سرنوشت خویش را در دست می گیرید